Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter rörande säkerhet på labb, hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Greenhouse Labs tillhandahåller tillstånd för brandfarlig vara, tillstånd som gäller för samtliga företagen som bedriver någon verksamhet i Greenhouse Labs. För övriga tillstånd, som exempelvis hantering av tillståndsklassade kemikalier är det upp till varje företag att ordna med de tillstånd som behövs. 

Säkerhetsföreskrifter för Greenhouse Labs

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller för skolan för kemivetenskap i sin helhet, Greenhouse Labs inkluderat, och som komplement till arbetsmiljölagen. Säkerhetsföreskrifterna har utarbetats i enlighet med lagens allmänna bestämmelser. Avsikten med säkerhetsföreskrifterna är att minimera de risker för olycksfall och ohälsa som kan förknippas med laboratoriearbete. Var och en som är verksam i Greenhouse Labs ska noggrant studera och tillämpa de anvisningar och förhållningsregler som finns anvisade i dessa säkerhetsföreskrifter, samt informera sig om vad som står i arbetsmiljölagens författningar relevanta för arbete med kemi (se länkar nedan och litteraturanvisningar under avsnitt 5).

Alla som verkar i Greenhouse Labs, ska läsa säkerhetsföreskiften och kvittera på bifogad blankett att de tagit del av innehållet. VD för företagen är ytterst ansvarig för att anställda och andra medarbetare (timanställd, exjobbare, sommarjobbare etc.) tagit del av innehållet i föreskrifterna. Blanketten lämnas till föreständare för Greenhouse Labs för arkivering. En kontinuerlig avstämning görs med samtliga företag minst en gång om året.

Säkerhetsföreskrifter Greenhouse Labs (pdf 1024 kB)

Säkerhetsföreskrifter Greenhouse Labs blankett (pdf 127 kB)

Safety regulations Greenhouse Labs (pdf 1,0 MB)

Safety regulations form Greenhouse Labs (pdf 128 kB)

Länkar till allmänna föreskrifter gällande säkerhet

AFS 1997:10 (pdf 50 kB)   Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gällande laboratoriearbete med kemikalier, riskbedömning och riskreducerande åtgärder.

AFS 1997:10 (pdf 141 kB) Swedish Work Environment Authority; Laboratory work with chemicals.

MSBSF 2010:4 (pdf 110 kB)   beskriver vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

MSBFS 2013:3 (pdf 130 kB)   är en föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

BEX-INFO 1 2005 (pdf 103 kB) beskriver mer praktiskt brandfarliga och explosiva varor.

AFS 2007:5 (pdf 138 kB) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare.

ASF 2011:19 (pdf 2,3 MB) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Till sidans topp